Amb esta actuació es dotarà d’intel·ligència a 65 grups de control i 2.000 lluminàries en els Pobles del Nord i del Sud de la ciutat.

Gràcies a estos dispositius es podrà disposar d’informació en temps real de l’estat dels distints trams d’enllumenat que existixen en estes zones i millorar la sostenibilitat mediambiental reduint dràsticament els consums.

S’han seleccionat estes zones de la ciutat degut a la seua vulnerabilitat al robatori de coure i amb estos dispositius es podran detectar estes situacions en temps real.

Es podran calcular nous indicadors (KPIs) relacionats amb el consum, disponibilitat de les lluminàries, indicencias, etc. Millorant substancialment el servici que s’oferix a la ciutadania.

Projecte

IMPULSO VLCi

Servici

Oficina de Ciutat Intel·ligent · Servicis Centrals Técnics

MONITORITZACIÓ EN TEMPS REAL.

HISTÒRIC DE CONSUM.

Disposar d’un Quadre de Comandament en temps real de l’estat i el consum (amb històrics) de totes les lluminàries i línies d’enllumenat existent, serà de gran utilitat per a l’Ajuntament.

La Plataforma de Ciutat Intel·ligent recopilarà tota esta informació per a informar en temps real a les empreses contractades amb l’Ajuntament per a minimitzar els temps de resolució de possibles incidències.