Skip to main content

Verificació dels Indicadors clau U4SSC per a València

Units per ciutats sostenibles i  intel·ligents” (U4SSC) és una iniciativa de les Nacions Unides coordinada per la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), la CEPE i ONU-Hábitat, i secundada pel CDB, la CEPAL, la FAO, el PNUD, la UNECA, la CEPE, la UNESCO, el medi ambient de les Nacions Unides, el PNUMA-FI, CMNUCC, ONUDI, UNU-EGOV, ONU-Dones i OMM per a aconseguir l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 11: “Fer que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles”.

U4SSC es configura com una plataforma global per a abordar polítiques públiques que afavorisquen l’ús de les Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions (TIC) per a facilitar la transició cap a ciutats sostenibles i intel·ligents i avançar en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

L’avaluació dels indicadors de Ciutats Sostenibles i Intel·ligents servirà per a identificar línies i polítiques d’acció que contribuïsquen en l’evolució cap al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

València

ciutat pionera

A l’octubre de 2019, coincidint amb la 9a Setmana de les Normes Verdes, València conclou el procés de verificació dels indicadors U4SSC, rebent el reconeixement internacional per ser una de les primeres ciutats a aconseguir-ho.

El criteri i metodologia d’avaluació del compliment dels KPI’s ses basen en les recomanacions del document “Collection Methodology for Key Performance Indicators for Smart Sustainable Cities” de la inciativa U4SSC.

La següent gràfica interactiva mostra les divisions i subdivisions on s’engloben els indicadors de rendiment de València com a ciutat intel·ligent i sostenible.

Pot interactuar amb la gràfica fent-ne clic sobre les diferents àrees, que s’obriran per a mostrar les subàrees i indicadors que conté.
Per a tornar al punt inicial, prema en el centre de la gràfica.

La taula completa amb tots els indicadors apareix més a baix en la pàgina.

Compliment del
95% al 100%

Compliment del
66% al 95%

Compliment del
33% al 66%

Compliment del
menys del 33%

Sense llindar
de compliment

Sense valors
disponibles

Indicadors clau U4SSC de prestacions per a ciutats sostenibles i intel·ligents
per a avaluar el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

La iniciativa U4SSC en el context de les ciutats sostenibles i intel·ligents i els Objectius de Desenvolupament  Sostenible ha proposat un conjunt d’indicadors: “Indicadors claus d’acompliment per a ciutats intel·ligents i sostenibles”, per a facilitar a les ciutats i als actors interessats conéixer de manera objectiva en quin grau poden considerar-se sostenibles i intel·ligents.

El conjunt d’indicadors clau de rendiment s’estructuren entorn de tres dimensions que es corresponen amb els tres pilars de la sostenibilitat: l’economia, el medi ambient i la societat / cultura.

Cadascuna d’aquestes dimensions aporta una visió desagregada del progrés i, conjuntament, proporcionen una visió global de l’avanç de la ciutat en termes de sostenibilitat, eficiència i innovació.

Els resultats d’aquests indicadors (KPI’s) contribueixen a mesurar el progrés de la ciutat en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. En oferir un conjunt comú per a mesurar el rendiment de la ciutat, els KPI’s permeten comparar el grau d’avanç entre les diferents ciutats, donant peu a la divulgació de bones pràctiques i al desenvolupament de normes comunes i estandarditzades per a la consecució dels ODS.

Després del procés de verificació dels indicadors U4SSC de la Ciutat de València, es van aconseguir els següents resultats:

Total d'indicadors inclosos en la norma Y4903/L.1630

108
Indicadors verificats:
les dades presentades van complir amb els requisits i van ser verificats per l'auditor
93
Indicadors no reportats 12
Indicadors sense valor objectiu definit a l'estàndar 3

Llistat de KPIs de València

Economia

Categoria Nom del KPI Valor objectiu Valor obtingut
Infraestructura TIC Accés a Internet en les llars 100%
79,6%
Subscripcions Banda Ampla Fixa 60%
75,62%
Subscripcions Banda Ampla Sense fil 100.000
116.098
Cobertura Banda Ampla Sense fil - 3G 100%
100%
Cobertura Banda Ampla Sense fil - 4G 100%
100%
Nombre de punts d'accés Wi-Fi públics -
250
Aigua i sanejament Disponibilitat de comptadors d'aigua intel·ligents 100%
94,8%
Proveïment d'aigua monitorat 100%
100%
Subministrament bàsic d'aigua 100%
100%
Subministrament d'aigua potable 100%
99,10%
Pèrdues del subministrament d'aigua 0%
9,27%
Recollida d'aigües residuals 100%
100%
Sanejament en les llars 100%
100%
Drenantge Monitoratge TIC del sistema d'aigües pluvials 100%
87,5%
Subministrament Elèctric Disponibilitat de comptadors elèctrics intel·ligents 80%
91,27%
Subministrament elèctric monitorat per TIC 100%
-
Penetració de resposta a la demanda 80%
-
Freqüència de talls de subministrament elèctric 0
1,01
Temps de tall de subministrament elèctric 0
0,68
Accés a l'electricitat 100%
100%
Transport Informació dinàmica sobre el transport públic 100%
25,17%
Trànsit monitorat 100%
100%
Control d'intersecció 100%
34,38
Xarxa de transport públic 200
69,50
Conveniència de la xarxa de transport públic 100%
100%
Xarxa de carril bici 40
20,04
Vehicles compartits 150
15,65
Taxa de temps de trajecte 1,5
1,4
Bicicletes compartides 700
349,07
Taxa de mobilitat: Vehicles privats 20%
35,34%
Taxa de mobilitat: Transport públic 55%
30,43%
Taxa de mobilitat: Caminant 10%
26,73%
Taxa de mobilitat: Cisclista 10%
7,38%
Taxa de mobilitat: ParaTransport 5%
0,12%
Vehicles de passatgers de baixes emissions de carboni 10%
0,04%
Sector Públic Dades obertes: Nombre -
117
Dades obertes: Percentatge 100%
100%
Govern electrònic -
487
Adquisicions electròniques al sector públic 100%
100%
Innovació Despeses de recerca i desenvolupament (R+D) 3%
0,99%
Patents 45
10,23
PiMEs 98%
99,88%
Ocupació Taxa de Desocupació 3%
13,03%
Taxa de desocupació juvenil 6%
24,76%
Taxa d'ocupació TIC 8%
3,43%
Taxa d'ocupació en el sector turístic 3%
7,39%
Residus Recollida de deixalles sòlides 100%
100%
Edificis Sostenibilitat d'edificis públics 100%
-
Sistemes integrats de gestió d'edificis públics 100%
-
Urbanisme Infraestructura per als vianants 3%
4,85%
Desenvolupament urbà i ordenació del territori 100/SÍ

Medi Ambient

Categoria Nom del KPI Valor objectiu Valor obtingut
Qualitat de l'Aire Contaminació ambiental per PM2.5 10
13
Contaminació ambiental per PM10 20
22
Contaminació ambiental per NO2 40
30
Contaminació ambiental per SO2 20
4
Contaminació ambiental per O3 100
48
Emissions de Gasos d'Efecte d'hivernacle (GEH) 2,77
1,8
Aigua i sanejament Porcentaje de hogares cubiertos por un Plan de Seguridad del Agua 100%
100%
Consum d'aigua 165
147,7
Consum d'aigua dolça 5
100%
Aigües residuals tractades (Primari) 100%
100%
Aigües residuals tractades (Secundari) 100%
100%
Aigües residuals tractades (Terciari) 100%
100%
Residus Tractament de Residus Sòlids Abocadors sanitaris 10%
63,5%
Cremats a l'aire lliure 0%
0%
Incinerats 40%
0%
Disposats en un abocador a l'aire lliure 0%
0%
Reciclats 65%
14,76%
Altres 0%
21,74%
Qualitat Mediambiental Exposició a camps electromagnètics (EMF) 61%
100%
Exposició al soroll 0%
70,48%
Biodiversitat Zones Verdes 90
61,03%
Accessibilitat a Zones Verdes 100%
97,56%
Zones naturals protegides 17%
41,25%
Instal·lacions Recreatives 300.000
5.255.291,653
Energia Consum d'energies renovables 20%
-
Consum d'elèctricitat 2.000
3.138,73
Consum domèstic d'energia tèrmica per habitant 60
-
Consum d'energia en els edificis públics 15
149,87

Societat i Cultura

Categoria Nom del KPI Valor objectiu Valor obtingut
Educació Estudiants amb accés a TIC 100%
-
Escolarització 100%
92,36%
Taxa d'educació superior 30.000
48.816
Alfabetització d'adults 100%
99,63%
Salut Historials mèdics electrònics 100%
-
Esperança de vida 85
83,34
Taxa de mortalitat materna 70
15,33
Metges 450
482,9
Llits hospitalaris 340
511,31
Cobertura del sistema de salut públic 100%<
100%
Cultura Despesa en cultura 2,6%
4,10%
Infraestructura cultural -
-
Habitatge Assentaments il·legals/informals 0%
0,13%
Despesa en habitatge 25%
31%
Inclusió social Equitat de gènere en terme d'ingressos 1
0,78
Coeficient de Gini 0
34,10
Pobresa 0%
20,64%
Participació electoral 70%
72,12%
Disponibilitat de cura infantil 100%
56,85%
Seguretat Morts relacionades amb desastres naturals 0
0%
Pèrdues econòmiques per desastres naturals 0%
-
Plan de resiliència 100/SÍ
Població residint en zones propenses a desastres 0
0%
Temps de resposta del servei d'emergències 8
-
Servei de Policia 340
196,73
Servei de Bombers 133
49,84
Taxa de criminalitat 10
636,41
Morts en accidents de trànsit 1,35
1,88
Seguretat alimentària Producció d'aliments locals 70%
-

La Unió Internacional de Telecomunicacions és l’organisme especialitzat de les Nacions Unides per a les TIC. Entre les seues comeses destaca el desenvolupament de recomanacions o estàndards internacionals (Recomanacions UIT-T), com els indicadors clau de rendiment (Key Performance Indicator, KPI) per a les ciutats intel·ligents i sostenibles (Smart Sustainable Cities, SSC). Aquests indicardors es sustenten en els quatre pilars fonamentals que caracteritzen una ciutat: economia, govern, medi ambient i societat.

L’avaluació dels KPIs permet a les ciutats comprendre fins a quin punt poden ser percebudes com a ciutats intel·ligents i sostenibles. En línia amb això l’Ajuntament de València porta des de l’any 2013 desenvolupant una estratègia de Ciutat Intel·ligent que li permet avaluar la situació actual dels serveis municipals mitjançant indicadors de servei, així com la definició d’indicadors de ciutat per a poder comparar-se de manera objectiva amb altres ciutats.

Gràcies al treball realitzat en la certificació de la norma ISO 37120 i la redacció del PNE 178201,València va ser seleccionada per la Unió Internacional de Telecomunicacions com a ciutat de referència per a la col·laboració en la redacció dels indicadors clau de rendiment de la iniciativa Units per les ciutats intel·ligents i sostenibles (United for Smart Sustainable Cities , U4SSC) de Nacions Unides i en la implementació dels indicadors corresponents, amb l’objectiu d’ajudar a mesurar el progrés del municipi en la seua estratègia de València Smart City i contribuir per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.

La recomanació de la iniciativa U4SSC defineix un conjunt d’indicadors fonamentals de rendiment per a les ciutats intel·ligents i sostenibles a fi d’ajudar les ciutats a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de la Ciutat. Aquests indicadors serveixen com a punt de referència perquè les ciutats de tot el món es comparen en termes d’eficiència i sostenibilitat.

En els últims anys l’Ajuntament de València ha col·laborat estretament amb la UIT informant en tot moment sobre el procés d’avaluació i contribuint a la millora de la normativa. En concret aquest treball va començar a realitzar-se al maig de 2018 amb la col·laboració dels Serveis Municipals i altres organismes públics amb l’objectiu de certificar-se en el segon semestre de l’any 2019.

Amb tot el coneixement adquirit i la col·laboració dels Serveis municipals implicats, la Ciutat de València ha pogut emplenar els indicadors de ciutat proposats i serà reconeguda a nivell mundial com una de les primeres a aconseguir la certificació Indicadors U4SSC.